اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
میلاد 500,000 ریال 22 خرداد 1396
رضا 390,000 ریال 22 خرداد 1396
مسلم 190,000 ریال 22 خرداد 1396
فرهاد 104,125 ریال 22 خرداد 1396
سید 900,000 ریال 17 خرداد 1396
مسلم 500,000 ریال 17 خرداد 1396
مسلم 220,000 ریال 02 خرداد 1396
سید 660,000 ریال 02 خرداد 1396
علیرضا 107,155 ریال 02 خرداد 1396
سید 1,000,000 ریال 26 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 924,114,469 ریال به کاربران پرداخت شده است