اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
حمید 1,100,000 ریال 27 دي 1395
ابراهیم 1,100,000 ریال 27 دي 1395
الهام 1,080,000 ریال 27 دي 1395
رضا 1,070,000 ریال 27 دي 1395
مسلم 1,000,000 ریال 27 دي 1395
سید 600,000 ریال 27 دي 1395
محمد 170,000 ریال 27 دي 1395
محمد 160,000 ریال 27 دي 1395
یوسف 120,000 ریال 27 دي 1395
سعید 150,000 ریال 27 دي 1395

 

تاکنون مبلغ 886,866,441 ریال به کاربران پرداخت شده است