اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 390,000 ریال 23 مرداد 1396
رضا 380,000 ریال 23 مرداد 1396
مسلم 220,000 ریال 23 مرداد 1396
علیرضا 110,000 ریال 23 مرداد 1396
امیرحسین 464,680 ریال 17 مرداد 1396
رضا 1,200,000 ریال 17 مرداد 1396
سید 750,000 ریال 17 مرداد 1396
مسلم 430,000 ریال 17 مرداد 1396
مریم 466,430 ریال 17 مرداد 1396
سید 800,000 ریال 26 تير 1396

 

تاکنون مبلغ 934,485,579 ریال به کاربران پرداخت شده است