اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
رضا 1,100,000 ریال 24 شهريور 1396
سید 450,000 ریال 24 شهريور 1396
سید 750,000 ریال 24 شهريور 1396
مصطفی 110,000 ریال 24 شهريور 1396
مسلم 270,000 ریال 31 مرداد 1396
رضا 300,000 ریال 31 مرداد 1396
سید 600,000 ریال 31 مرداد 1396
سید 390,000 ریال 23 مرداد 1396
رضا 380,000 ریال 23 مرداد 1396
مسلم 220,000 ریال 23 مرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 938,065,579 ریال به کاربران پرداخت شده است