اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 1,200,000 ریال 30 مهر 1396
رضا 700,000 ریال 30 مهر 1396
شیراز 443,310 ریال 30 مهر 1396
سید 300,000 ریال 30 مهر 1396
رضا 1,100,000 ریال 24 شهريور 1396
سید 450,000 ریال 24 شهريور 1396
سید 750,000 ریال 24 شهريور 1396
مصطفی 110,000 ریال 24 شهريور 1396
مسلم 270,000 ریال 31 مرداد 1396
رضا 300,000 ریال 31 مرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 940,708,889 ریال به کاربران پرداخت شده است