اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 580,000 ریال 24 اسفند 1395
مسلم 530,000 ریال 24 اسفند 1395
امیرحسین 300,000 ریال 24 اسفند 1395
علیرضا 110,000 ریال 24 اسفند 1395
مسلم 680,000 ریال 17 اسفند 1395
سید 630,000 ریال 17 اسفند 1395
امیرحسین 420,000 ریال 17 اسفند 1395
رسول 260,000 ریال 17 اسفند 1395
محمدجواد 170,000 ریال 17 اسفند 1395
یوسف 120,000 ریال 17 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 912,814,621 ریال به کاربران پرداخت شده است