اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
رسول 270,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
محمدجواد 160,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
مسلم 130,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
علیرضا 100,000 ریال 05 ارديبهشت 1396
امیرحسین 240,000 ریال 28 فروردين 1396
مسلم 300,000 ریال 28 فروردين 1396
رضا 330,000 ریال 28 فروردين 1396
سید 1,000,000 ریال 28 فروردين 1396
سید 1,400,000 ریال 15 فروردين 1396
امیرحسین 78,000 ریال 15 فروردين 1396

 

تاکنون مبلغ 917,322,621 ریال به کاربران پرداخت شده است