اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مسلم 870,000 ریال 03 اسفند 1395
سید 530,000 ریال 03 اسفند 1395
امیرحسین 400,000 ریال 03 اسفند 1395
مریم 120,000 ریال 03 اسفند 1395
رسول 110,000 ریال 03 اسفند 1395
مصطفی 110,000 ریال 03 اسفند 1395
یوسف 100,000 ریال 03 اسفند 1395
مسلم 600,000 ریال 26 بهمن 1395
سید 550,000 ریال 26 بهمن 1395
امیرحسین 300,000 ریال 26 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 907,064,621 ریال به کاربران پرداخت شده است